PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin i Polityka Prywatności

§ 1 Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.rusztowania-drabiny.pl
2. Sprzedającym jest firma Awex Wójcicka, Ochota Sp.J. z siedzibą w Ksawerowie przy ul. Łódzkiej 25, 95-054 Ksawerów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000761661 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 731 206 35 28, REGON 382021233.
3. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerami telefonów:  42 213 86 52 lub 609 99 27 29 (opłata za połączenie z numerem Sprzedającego dla klientów z Polski odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@rusztowania-drabiny.pl
- wysyłając pocztę na adres siedziby: Awex Wójcicka, Ochota Sp.J., 95-054 Ksawerów, ul. Łódzka 25
4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:
- Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
- Klient (Kupujący) – osoba fizyczna (w tym również Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia w Sklepie Internetowym.
- Konsument –  za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu przedmiotu lub usługi niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością.
 - Sprzedawca (Usługodawca) – firma Awex Wójcicka, Ochota Sp.J. z siedzibą w Ksawerowie przy ul. Łódzkiej 25, 95-054 Ksawerów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000761661, NIP 731 206 35 28, REGON 382021233.podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
- Produkt (Towar) -  dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma bądź usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
- Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, za  pośrednictwem  Sklepu Internetowego. W przypadku gdy Klientem jest Konsument umowa sprzedaży jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
- Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep@rusztowania-drabiny.pl  za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.
- Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
- System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
- Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu internetowego
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep@rusztowania-drabiny.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
3. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdej chwili za pośrednictwem zakładki „Regulamin” na stronie www.sklep@rusztowania-drabiny.pl, a także pobrać go w formie pliku PDF i wydrukować.
4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta lub importera. Są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju Towaru oraz producenta i podawany jest  w jego opisie na stronach Sklepu Internetowego.
6. Sklep zastrzega sobie możliwość błędów w opisach Produktów lub parametrach technicznych. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji wskazanych na nich modeli.
7. Kopiowanie w całości lub fragmentów informacji zawartych na Stronie Sklepu bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione. Dotyczy to zarówno treści tekstowej, jak i graficznej.
§ 3 Składanie zamówień
1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu  przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne zakładanie konta.
3. Aby złożyć  zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Towaru, zalogować się na konto klienta albo podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia, wybrać sposób dostawy oraz formę płatności, a następnie ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
4. Zamówienie zostaje złożone z chwilą naciśnięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i Płacę”.
5. W trakcie całego procesu składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru.
6. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.
7. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
8. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu.
10. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 8 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
11. Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.
 
§ 4 Ceny, metody płatności i dostawa
1. Wszystkie Ceny Towarów znajdujących się na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
2. Ceny nie obejmują kosztów dostawy ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w trakcie składania Zamówienia. Ceny za przesyłkę danego Produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi, wielkości Towaru lub regionu przesyłki.
3. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
4. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu w chwili złożenia Zamówienia, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
6. Możliwe są następujące formy płatności:
- gotówka przy odbiorze osobistym - zapłata gotówką przy odbiorze Towaru w siedzibie Sprzedającego.
- za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru. W wybranych przypadkach Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
- przedpłata – płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy:
ING Bank Śląski S.A.): 26 1050 1461 1000 0092 6265 6722
- Płatność elektroniczna - zapłata kartą płatniczą lub kredytową, blikiem lub szybkim przelewem za pomocą bramki płatniczej imoje ING.
- Opóźniona płatność - odroczenie płatności do 30 dni za pomocą bramki płatniczej imoje ING.
 7. W przypadku wybranych Produktów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy o czym Klient będzie poinformowany na stronie produktowej lub w trakcie składania Zamówienia.
 8. Termin ważności Zamówienia w wypadku wybrania dowolnego sposobu płatności przed wysyłką Towarów wynosi  7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści pełnej ceny za Produkty wynikającej z Zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie Zamówienie może zostać  anulowane przez Sprzedającego, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.
9. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa ze względu na brak Towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie  albo anulować złożone Zamówienie w całości. Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od Umowy i zwrotu kwot uiszczonych przez Klienta.
10. Dostawy Towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
11. Towar dostarczany jest za pomocą firm kurierskich, transportowych  lub transportem własnym, jest to uzależnione od wagi, gabarytów oraz miejsca dostawy. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie Sprzedającego w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru.
12. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia Towaru do mieszkania/domu i ich montażu. Wniesienie oraz odebranie Towaru z auta dostarczającego Towar pozostaje w gestii Klienta.
13. Czas realizacji Zamówienia obejmuje czas przygotowania paczki do wysyłki powiększony o czas na jego dostawę. Przygotowanie Produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w Dni Robocze. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, termin ten jest liczony od momentu otrzymania potwierdzenia Zamówienia. Dla płatności przelewem – powyższy termin liczony jest od momentu wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.
14. W przypadku gdy Towary posiadają w opisie status "Na zamówienie", a także w przypadku gdy zamówiona ilość Towarów przekracza liczbę Towarów dostępnych w magazynie Sprzedającego termin wysyłki takich Towarów będzie ustalany indywidualnie z Klientem po złożeniu Zamówienia.
15.W momencie dostawy Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia.
16. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Towaru należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (druk tego protokołu powinien posiadać kurier). W protokole tym powinny znajdować się następujące dane: data doręczenia oraz opis uszkodzeń lub stwierdzone braki.  Protokół musi być koniecznie potwierdzony podpisem osoby dostarczającej przesyłkę (kurier / kierowca). Reklamowany Towar, należy zwrócić kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden Produkt, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu uszkodzonego Towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Gdy Towar znajdzie się ponownie w magazynie Sprzedającego zostanie on wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.
17. W wypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Towaru i sporządzeniu protokołu szkody należy bezzwłocznie poinformować Sprzedającego o takim zdarzeniu telefonicznie lub za pośrednictwem adresu e-mail dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
18. Wymiana lub naprawa Towaru z tytułu reklamacji na szkodę mechaniczna będzie rozpatrywana tylko na podstawie spisanego protokołu szkody. Odebranie przesyłki jest jednoznaczne z potwierdzeniem ze Towar odebrano wolny od wad mechanicznych mogących powstać w transporcie. W takim przypadku Sprzedający nie uzna reklamacji na wady wynikające z uszkodzeń mechanicznych.
19. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, wystawia paragon lub fakturę. Dokument ten jest wysyłany do Klienta pocztą lub dołączany do przesyłki będącej przedmiotem dostawy.
§ 5 Odstąpienie od umowy
1.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem jak również osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu przedmiotu lub usługi niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno lub partiami – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy lub partii.
2. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest do złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu.  Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy znajdującego się poniżej jako Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie można wysłać pocztą na adres: Awex Wójcicka, Ochota Sp. J., ul. Łódzka 25, 95-054 Ksawerów lub drogą mailową na adres sklep@rusztowania-drabiny.pl.
3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy uważa się ją za niezawartą. W takiej sytuacji Konsument ma obowiązek niezwłocznego zwrotu Towaru. Zwrot Towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Towar przed upływem tego terminu. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport, a do przesyłki powinien być dołączony dowód zakupu. Przesyłkę należy przesłać na adres:
Awex Wójcicka, Ochota Sp. J.
ul. Łódzka 25,
95-054 Ksawerów
4. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego Towaru, prosimy o kontakt telefoniczny . Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat procedury zwrotu Towaru.
5. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 500 złotych. Przesyłki ze zwrotem Towaru nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument udzieli wyraźnej zgody na inny sposób płatności. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku używania rzeczy w sposób nieograniczony Sprzedający ma prawo obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości Towaru.
8. Klient będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 
§ 6 Reklamacje i Gwarancje
1. Każdy Towar zakupiony w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski. Czas trwania gwarancji każdego Produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu i jest uzależniony od rodzaju Towaru oraz producenta.
2. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji umieszczonego poniżej jako Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu (np. kserokopię paragonu lub faktury), ewentualną dokumentację fotograficzną oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedawcy. W celu przyspieszenia procesu reklamacji, prosimy o kontakt telefoniczny z obsługą Sklepu.
5. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Informacja o uznaniu za zasadną lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres korespondencyjny podany w formularzu reklamacyjnym lub inny wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.
§  7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
2. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel Sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane te wykorzystywane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do klienta oraz dla celów marketingowych.
3. Jeżeli podczas rejestracji Klient nie wyrazi  zgody na przetwarzanie danych osobowych, niestety nie będzie miał dostępu do wszystkich funkcji Sklepu - w tym również składania Zamówień.
4. Klient ma prawo w każdej chwili do aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku zarejestrowanych Klientów Sklepu zmian można dokonać poprzez edycję w Panel klienta. W przypadku Klientów niezarejestrowanych lub w przypadku chęci usunięcia danych prosimy o kontakt z obsługą Sklepu.
5. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań aby poziom świadczonych przez nas usług był na jak najwyższym poziomie i gwarantował jak największe bezpieczeństwo.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.sklep.rusztowania-drabiny.pl  w zakładce „Regulamin”, gdzie możliwe jest nieodpłatne zapoznanie się z jego treścią, jak również jego nieodpłatne pobranie w wersji elektronicznej lub sporządzenie wydruku.
4. Data opublikowania regulaminu: 11.01.2019 r.
 
 
 
Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Dane sprzedawcy:
Awex Wójcicka, Ochota Sp.J.
Ul. Łódzka 25
95-054 Ksawerów
sklep@rusztowania-drabiny.pl
 
Dane klienta:
Imię i nazwisko:
Adres:
adres e-mail:
telefon:
 
Data zawarcia umowy/ odebrania towaru: __________________
Numer zamówienia internetowego lub dowodu zakupu: ___________________
Preferowana forma zwrotu płatności: __________________________
Ewentualnie nr konta bankowego do zwrotu płatności: __-____-____-____-____-____-____
 
Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów :
 
Nazwa towaru: ….................................
Ilość: …...............................................
 
DATA: …...................
 
PODPIS KONSUMENTA (tylko jeżeli formularz odsyłany jest w wersji papierowej)
 
Załącznik nr 2 - Zgłoszenie reklamacyjne
Dane sprzedawcy:
Awex Wójcicka, Ochota Sp.J.
Ul. Łódzka 25
95-054 Ksawerów
sklep@rusztowania-drabiny.pl
 
Dane klienta:
Imię i nazwisko:
Adres:
adres e-mail:
telefon:
 
Data dokonania zakupu: ...........................................
Nazwa towaru: ...........................................
Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................
Cena brutto: ...........................................
Dokument sprzedaży paragon / faktura nr: ...........................................
Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................
Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................
Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): ..............................................................................................................................................
 
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów.
 
.......................................................
(czytelny podpis Klienta)

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu